Tietosuojaseloste

Tietosuoja ja yksityisyys

Tietosuojaseloste kertoo palvelun käyttämisen lisäksi myös asiakkaan tietosuojasta asiakkaan käyttäessä palveluntarjoajan yrityksen www-sivuja. Käyttämällä kyseisiä sivuja, asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen myös kyseisiin sivuihin (www.toimivakeho.fi ja www.artynytsuoli.fi) liittyen.

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen.

REKISTERINPITÄJÄ

Anatomy Fix (TMI)

  • tunnus: 2630250-9

Kuutamokatu 8c28, 02210 Espoo

Kevin Gibbs

[email protected]toimivakeho.fi

0445249651

REKISTERIN NIMI

Anatomy Fix asiakastieto- ja markkinointirekisteri

REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

  1. Asiakastiedot ja asiakkuuksiin, sekä jäsenyyksiin liittyvät tiedot

Rekisteriin kerätään kaikki seuraavat tiedot:

– Asiakkaan etu- ja sukunimi, sekä koko henkilöllisyystunnus, jotta asiakas voidaan yksilöidä oikein.

– Henkilöiden itsensä suullisesti ja kirjallisesti antamat tiedot omasta terveydentilastaan, mikäli ne ovat asiakkaan hoidon kannalta tärkeitä

– Asiakkaalle tehdyt hoidot / hoitotapahtumien tiedot siltä osin kun ne ovat tulevien hoitojen kannalta tärkeitä

– Asiakkaan kanssa yhdessä täytetty esitietolomake tai asiakkaan itse täyttämä esitietolomake

– Asiakkaalle tehdyt testit ja niiden tulokset, joiden avulla hoitoja pystytään paremmin kohdentamaan ongema-alueisiin

– Asiakkaan puhelinnumero ja sähköposti yhteydenottoja varten.

– Asiakaspalautetiedot, joita käytetään mainonnassa vain asiakkaan luvalla. Palautteet, asiakkaan toivomusten mukaisesti, joko jätetään julkisesti kirjaamatta, kirjataan nimettömästi tai vain etunimellä.

– Laskutustiedot ja sovittujen pakettien sisällöt

– Asiakkaan lähettämien sähköpostien sisällöt, siltä osin kun ne ovat tärkeitä hoidollisesti

– Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

– Yrityksen internet sivulla olevaan yhteydenottolomakkeeseen asiakkaan itse laittamat tiedot

– Sosiaalisen median kautta tulleet asiakkaan tiedot, siltä osin kun ne ovat hoidollisesti tärkeitä

Näitä tietoja tarvitaan hoidon ja asiakassuhteen toteuttamiseen

  • Markkinointiin ja jäsenyyden hallintaan käytettävät tiedot

– Etu- ja sukunimi, sähköpostinumero ja puhelinnumero. Näitä käytetään asiakkaiden tiedoittamisessa esimerkiksi tulevista vapaista hoitoajoista tai tulevista koulutuksista, riippuen asiakkaan alkuperäisestä ostosta. Näin ollen esimerkiksi asiakkaat, jotka eivät ole tulleet koulutuksiin, eivät saa koulutuksista tietoa, elleivät niin erikseen pyydä. Asiakkaalla on aina mahdollisuus evätä mikä tahansa tai kaikki näistä käyttötarkoituksista.

– Uutiskirje: Uutiskirje lähetetään sen tilanneille noin kerran kahdessa viikossa ja se sisältää muun muassa omahoito vinkkejä, ilmoituksia uusista blogi-kirjoituksista ja ilmoituksia mahdollisista tarjouksista, sekä mahdollisia yhteistyökumppaneiden tiedotteita.

Uutiskirjeen saamiseksi asiakkaan tulee ilmoittaa halustaan liittyä uutiskirjeen saajaksi joko sähköpostitse tai www.artynytsuoli.fi sivuilla olevan lomakkeen avulla. Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen tehdään sähköpostitse. 

Uutiskirjettä varten tarvitaan asiakkaan sähköpostiosoite ja nimi. Näitä tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

– Asiakaspalautetiedot, joita käytetään uusasiakashankinnassa vain jos asiakas antaa luvan. Palautteet, asiakkaan toivomusten mukaisesti, joko jätetään julkisesti kirjaamatta, kirjataan nimettömästi tai vain etunimellä. Palautteisiin kuuluu mm. Kirjalliset palautteet ja videot tai audio palautteet.

Molempia rekistereitä käytetään voimassa olevien asetusten ja lakien mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

Tietoja säilytetään voimassa olevien asetusten ja lakien mukaisesti ja niissä määriteltyjen aikojen mukaisesti. AnatomyFix säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei näitä tarvita oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

  1. Kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta
    2) Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 3 vuotta
    3) Potilasasiakirjat 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntymästä
    4) Tilaus-, työ-, sopimus- ja maksutiedot 3 vuotta 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki niin määrää tai asiakkaalta tule suullista tai kirjallista suostumusta, tapauksesta riippuen. Tälläisiä tapauksia ovat muun muassa:

– Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja ja yhteenveto annetusta hoidosta voidaan lähettää toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostumuksen mukaisesti

– Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle voidaan lähettää, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi

– Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä

– Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen

– Potilaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella voidaan antaa tietoja toiselle yksityiselle elinkeinoharjoittajalle (esimerkiksi toiminimellä toimiva hieroja, osteopaatti)

HUOM Asiakkaalla on aina oikeus tietää mihin hänen tietonsa luovutetaan ja miksi, sekä evätä tämä luovutus, ellei laki toisin määrää. Esimerkiksi rikosepäilytapauksessa voi olla, että asiakastietoja joudutaan antamaan viranomaisille, mutta tällöinkin vain ja ainoastaan tarvittavat tiedot. Asiakkaalla on myös aina oikeus tarkistaa hänestä kirjoitetut tiedot ja pyytää korjausta mikäli joku kirjoitettu tieto on väärin.

– Anatomy Fix ei anna yhteistyökumppaneille asiakastietoja ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjää sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Anatomy Fix yrityksen omistajalla, Kevin Gibbsillä, jonka työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä.

Rekisteri on aina suojattu salasanalla ja tietoja pidetään lukkojen takana.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. Sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Anatomy Fix:illa ei ole määräysvaltaa tälläisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai käytöstä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Verkkosivumme evästeet ovat Wix.com:in laittamia, sillä nettisivut ovat tehty wix.com alustalla, ja näin ollen Anatomy Fix ei itsessään voi vaikuttaa niiden käyttöön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla, sekä analysoida ja parantaa sivun toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei kuitenkaan voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

– vierailijan IP-osoite (esim. Oletko Helsingistä)

– vierailun ajankohta

– selatut sivut ja sivujen katseluajat

– vierailijan selaintyyppi (esim. Käytettiinkö Firefoxia)

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muutamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä tietoja Anatomy Fix on  sinusta kerännyt. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista, sekä pyytää minkä tahansa kontaktointitavan ja/ tai markkinoinnin (kts. “Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus”). Huomioittehan, että evästeiden käyttämistä emme voi itse estää, vaan tämä tulee tehdä selaimesi kautta. Pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]toimivakeho.fi